8 grudnia 2022

ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W CZASIE WAKACJI

Zasady rekrutacji dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Miastko w okresie wakacyjnym

  1. W okresie wakacji do oddziału przedszkolnego w szkole mogą uczęszczać wyłącznie dzieci uczęszczające obecnie do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastko.
  2. Z dyżuru letniego w oddziale przedszkolnym w szkole, prowadzonego przez wyznaczone placówki, skorzystać mogą wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących.
  3. Dyżur wakacyjny trwa od 27 czerwca 2022r. do 31 sierpnia 2022r. z podziałem na :
Lp. Oddział przedszkolny przy: Czas pracy  oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych w okresie wakacji

od do
1. Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku,
ul. B. Chrobrego 7, 77 – 200 Miastko
27 czerwca 2022 r. 17lipca 2022 r.
2. Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku,
ul. Kujawska 1, 77 – 200 Miastko
18 lipca 2022 r. 7 sierpnia 2022 r.
3. Szkole Podstawowej nr 3 w Miastku,
ul. Wrzosowa 1, 77 – 200 Miastko
8 sierpnia 2022r. 31 sierpnia 2022r.

 

  1. Zapisy dzieci potrzebujących opieki w oddziale przedszkolnym w szkole w czasie wakacji dokonywane są w okresie  od 1 do 20 czerwca 2022r.
  2. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżurrównież w innych szkołach niż macierzysta –  wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do każdej szkoły oddzielnie.
  3. Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie w terminie od 1 do 20 czerwca 2022r. wypełnionego przez rodzica ( prawnego opiekuna)  – wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym (zał. nr 2) wraz z oświadczeniem  o zatrudnieniu rodziców ( prawnych opiekunów)  we wskazanym  we wniosku terminie.
  4. Decyzje o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole na czas pełnionego w wakacje dyżuru podejmuje dyrektor szkoły pełniącej dyżur w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych i powiadamia placówkę macierzystą.
  5. Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w szkole wywieszone będą w dniu 22 czerwca 2022r. ( inf. telefoniczna pod nr 598 572 843)
  6. Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacji, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w pkt. 3 terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującej placówki.

 

Oświadczenie rodziców

Wniosek wakacje