1 sierpnia 2021

Wychowanie do życia w rodzinie

  • Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowane są w klasach IV – VII szkoły podstawowej.
  • Na realizację zajęć w szkolnym planie nauczania przeznacza się, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
  • Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
  • Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Program nauczania wdż dla kl. 4

Program nauczania wdż dla kl. 5-6

Program nauczania wdż dla kl. 7

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *